Zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

PROČ se musí skládat zkouška? / Legislativa

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, vstoupil v účinnost dne 1.12.2018 a do českého právního řádu transponuje evropskou směrnici o distribuci pojištění známou pod zkratkou IDD. Zákon zcela nahrazuje předchozí zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí.

Zákon přináší řadu podstatných změn a mimo jiné zavádí nový způsob ověřování odborné způsobilosti.

Dále zákon zavádí povinnost následného vzdělávání, které má sloužit k prohlubování odborných znalostí a dovedností. Každá osoba zprostředkovávající pojištění bude muset absolvovat alespoň 15 hodin následného vzdělávání v každém kalendářním roce.

Jak prokážu odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilostí se rozumí získání všeobecných znalostí a získání a prohlubování odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro distribuci pojištění nebo zajištění.

 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.
  • Tuto podmínku lze k datu 1.12.2018 nahradit 3 letou praxí (viz § 122 odst. 2 zákona). – Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 3 let poskytovaly nebo zprostředkovávaly pojištění nebo zajištění, nebo se jako pracovníci osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění přímo podílely na distribuci pojištění nebo zajištění nebo byly za distribuci pojištění nebo zajištění odpovědné, nejsou povinny získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 56 odst. 2 tohoto zákona.
  • Pokud ale nemáte ukončeno alespoň střední vzdělání s maturitou a ani požadovanou praxi, tak jste povinni si vzdělání dokončit do 42 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1.6.2022 získat maturitní vysvědčení (viz § 56 odst. 6 zákona).
 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Toto osvědčení dostanete od naší společnosti.
Následné vzdělávání

Osoby uvedené v § 55 Zákona jsou povinné distribuovat pojištění nebo zajištění pouze tak, že trvale splňují podmínky odborné způsobilosti podle § 56 Zákona. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti osoby uvedené v § 55 Zákona.

Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Prvním kalendářním rokem, kdy osoba uvedená v § 55 musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba úspěšně vykonala odbornou zkoušku, v případě odbornosti pro distribuci zajištění kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění podle § 56 odst. 4. Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla

KDO musí složit zkoušku?

A pro koho je tedy zkouška určena?
 • Samostatný zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce
 • Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
 • Pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je ČR
 • Pracovníci výše uvedených osob

JAKOU zkoušku absolvovat? / Typy zkoušek

Jakou zkoušku si mám vybrat?
ODBORNOST Životní
pojištění
Pojištění motorových vozidel Neživotní občanské pojištění Neživotní pojištění podnikatelů Velká pojistná
rizika
TYP ZKOUŠKY
P1 – Životní pojištění Ano
P2 – Pojištění motorových vozidel Ano
P3 – Neživotní občanské pojištění Ano Ano
P4 – Neživotní pojištění podnikatelů Ano Ano Ano
P5 – Pojištění velkých pojistných rizik Ano Ano Ano Ano
P6 – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel Ano Ano
P7 – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění  Ano Ano Ano
P8 – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů Ano Ano Ano Ano
P9 – Souhrnná zkouška na pojištění Ano Ano Ano Ano Ano
Na jaké odbornosti je zkouška zaměřena?

Zkouška je podle § 57 odst. 1 zákona č. 170/2018 Sb. zaměřena na tyto skupiny odbornosti (s výjimkou uvedenou pod písmenem „f“):

 

a) distribuce životního pojištění,

b) pojištění motorových vozidel – distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně pojištění úrazu,

c) neživotní občanské pojištění distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5,

d) neživotní pojištění podnikatelů – distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5,

e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik,

f) distribuce zajištění – k této odbornosti není přiřazena klasická odborná zkouška, viz § 56 odst. 4 Zákona, který říká, že získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění se prokazuje osvědčením o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe.

Jaké jsou typy zkoušek?

V návaznosti na výše uvedené skupiny odbornosti a § 8 vyhlášky č. 195/2018 pořádáme tyto druhy základních a kombinovaných zkoušek (pro lepší přehlednost uvádíme také interní označení P1 – P9):

 

 • P1 – Životní pojištění
 • P2 – Pojištění motorových vozidel
 • P3 – Neživotní občanské pojištění (obsahuje i odbornost uvedenou pod P2)
 • P4 – Neživotní pojištění podnikatelů (obsahuje i odbornost uvedenou pod P2 a P3)
 • P5 – Pojištění velkých pojistných rizik (obsahuje i odbornost uvedenou pod P2, P3 a P4)
 • P6 – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel
 • P7 – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (obsahuje i odbornost uvedenou pod P2)
 • P8 – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (obsahuje i odbornost uvedenou pod P2 a P3)
 • P9 – Souhrnná zkouška na pojištění (obsahuje všechny odbornosti, tj. odbornosti uvedené pod P1 – P5)
Obsah jednotlivých typů odborné zkoušky
P1 – ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
 • Zkouška je omezena časovým limitem 120 minut.
 • Obsahuje 52 otázek prověřujících rozsah odborných znalostí.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 39 otázek má 1 správnou odpověď, 13 otázek má více správných odpovědí, tj. 1 – 4.
 • Obsahuje 3 případové studie a v každé z nich je 5 otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností (všechny mají 1 správnou odpověď).
P2 – POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
 • Zkouška je omezena časovým limitem 90 minut.
 • Obsahuje 40 otázek prověřujících rozsah odborných znalostí.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 30 otázek má 1 správnou odpověď, 10 otázek má více správných odpovědí, tj. 1 – 4.
 • Obsahuje 2 případové studie a v každé z nich je 5 otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností (všechny mají 1 správnou odpověď).
P3 – NEŽIVOTNÍ OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ (§ 8 odst. 2 Vyhlášky)
 • Zkouška je omezena časovým limitem 120 minut.
 • Obsahuje 52 otázek prověřujících rozsah odborných znalostí.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 39 otázek má 1 správnou odpověď, 13 otázek má více správných odpovědí, tj. 1 – 4.
 • Obsahuje 3 případové studie a v každé z nich je 5 otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností (všechny mají 1 správnou odpověď).
P4 – NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ (§ 8 odst. 3 Vyhlášky)
 • Zkouška je omezena časovým limitem 135 minut.
 • Obsahuje 60 otázek prověřujících rozsah odborných znalostí.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek má 1 správnou odpověď, 15 otázek má více správných odpovědí, tj. 1 – 4.
 • Obsahuje 3 případové studie a v každé z nich je 5 otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností (všechny mají 1 správnou odpověď).
P5 – POJIŠTĚNÍ VELKÝCH POJISTNÝCH RIZIK (§ 8 odst. 4 Vyhlášky)
 • Zkouška je omezena časovým limitem 150 minut.
 • Obsahuje 72 otázek prověřujících rozsah odborných znalostí.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 54 otázek má 1 správnou odpověď, 18 otázek má více správných odpovědí, tj. 1 – 4.
 • Obsahuje 3 případové studie a v každé z nich je 5 otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností (všechny mají 1 správnou odpověď).
P6 – ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL (§ 8 odst. 5 Vyhlášky)
 • Zkouška je omezena časovým limitem 135 minut.
 • Obsahuje 28 otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Obsahuje 32 otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění motorových vozidel.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek má 1 správnou odpověď, 15 otázek má více správných odpovědí, tj. 1 – 4.
 • Obsahuje 3 případové studie a v každé z nich je 5 otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností (všechny mají 1 správnou odpověď).
 • 2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění.
 • 1 případová studie je z oblasti pojištění motorových vozidel.
P7 – ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A NEŽIVOTNÍ OBČANSKÉ POJIŠTĚNÍ (§ 8 odst. 6 Vyhlášky)
 • Zkouška je omezena časovým limitem 180 minut.
 • Obsahuje 28 otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Obsahuje 52 otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci neživotního občanského pojištění.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek má 1 správnou odpověď, 20 otázek má více správných odpovědí, tj. 1 – 4.
 • Obsahuje 4 případové studie a v každé z nich je 5 otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností (všechny mají 1 správnou odpověď).
 • 2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění.
 • 2 případové studie jsou z oblasti neživotního občanského pojištění. 
P8 – ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ (§ 8 odst. 6 Vyhlášky)
 • Zkouška je omezena časovým limitem 180 minut.
 • Obsahuje 28 otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Obsahuje 52 otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek má 1 správnou odpověď, 20 otázek má více správných odpovědí, tj. 1 – 4.
 • Obsahuje 4 případové studie a v každé z nich je 5 otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností (všechny mají 1 správnou odpověď).
 • 2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění.
 • 2 případové studie jsou z oblasti neživotního pojištění podnikatelů. 
P9 – SOUHRNNÁ ZKOUŠKA NA POJIŠTĚNÍ (§ 8 odst. 6 Vyhlášky) – obsahuje všechny odborné zkoušky v oblasti pojištění včetně pojištění velkých pojistných rizik
 • Zkouška je omezena časovým limitem 180 minut.
 • Obsahuje 28 otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění.
 • Obsahuje 52 otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 60 otázek má 1 správnou odpověď, 20 otázek má více správných odpovědí, tj. 1 – 4.
 • Obsahuje 4 případové studie a v každé z nich je 5 otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností (všechny mají 1 správnou odpověď).
 • 2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění.
 • 2 případové studie jsou z oblasti pojištění velkých pojistných rizik.

KOLIK stojí zkouška? / Ceník zkoušek

Označení zkoušky Typ zkoušky Délka zkoušky

Cena zkoušky

P1

Životní pojištění

120 min.

1.699,- Kč vč. DPH

P2

Pojištění motorových vozidel

90 min.

1.699,- Kč vč. DPH

P3

Neživotní občanské pojištění

120 min.

1.699,- Kč vč. DPH

P4

Neživotní pojištění podnikatelů

135 min.

1.699,- Kč vč. DPH

P5

Pojištění velkých pojistných rizik 

150 min.

1.699,- Kč vč. DPH

P6

Životní pojištění a pojištění motorových vozidel

135 min.

1.699,- Kč vč. DPH

P7

Životní pojištění a neživotní občanské pojištění 

180 min.

1.699,- Kč vč. DPH

P8

Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů

180 min.

1.699,- Kč vč. DPH

P9

Souhrnná zkouška na pojištění 

180 min.

1.699,- Kč vč. DPH

Přístup do e-Learningu

199,- Kč vč. DPH

P1 – P9 Následné vzdělávání – cena uvedena za 1 měsíc = 1 h 17 min.

99,- Kč vč. DPH

POSTUP / CO je pro složení zkoušky potřeba udělat?

Jednoduchý postup v 5 krocích:
 1. krok – Přihlaste se na zkoušku.
 2. krok – Počkejte na potvrzovací email a uhraďte včas fakturu za zkoušku.
 3. krok – Doporučujeme Vám zakoupit si i e-learning a testovat zde zkoušky nanečisto.
 4. krok – Dostavte se včas na zkoušku.
 5. krok – Úspěšně vykonejte test a nezapomeňte si od nás převzít osvědčení 😉

 

PRŮBĚH zkoušky? / Podmínky úspěšného vykonání zkoušky

Informace ke zkouškám
 • Průběh zkoušky se řídí Zkouškovým řádem.
 • Budete se identifikovat platným průkazem totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Zkouška je písemná a probíhá pod dohledem zkušebních komisařů.
 • Smíte používat pouze psací potřeby a kalkulačku. Používání mobilních telefonů a jiných telekomunikačních zařízení je přísně zakázáno.
 • O výsledku odborné zkoušky Vás budeme informovat po jejím vyhodnocení bez zbytečného odkladu. Každému uchazeči, který úspěšně složil odbornou zkoušku, vystaví zkušební komise osvědčení a předá jej přímo na termínu dané zkoušky.
 • Osvědčení má neomezenou časovou platnost.
Vyhodnocení odborné zkoušky
 • Otázky s 1 správnou odpovědí se ohodnocují 1 bodem.
 • Otázky s možností více správných odpovědí (tj. 1 až 4) jsou za 2 body. Každá nesprávně vybraná nebo chybějící varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou a je tudíž za 0 bodů.
 • Všechny zkouškové otázky k případovým studiím jsou za 2 body.
 • Body se neodečítají.
A jaké jsou podmínky úspěšného složení odborné zkoušky?

K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal:

 • alespoň 60 % dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí a zároveň
 • alespoň 60 % dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností (případové studie) a zároveň
 • alespoň 75 % dosažitelných bodů z celé odborné zkoušky.

Podmínky vyhodnocení odborné zkoušky, ale tentokrát shrnuté v tabulce:

Typ zkoušky Podmínka úspěšného
složení zkoušky
P1 Životní pojištění 39 otázek za 1 bod 13 otázek za 2 body 65 bodů celkem min. 60% min. 75%
15 otázek k případovým studiím za 2 body 30 bodů celkem min. 60%
P2 Pojištění motorových vozidel 30 otázek za 1 bod 10 otázek za 2 body 50 bodů celkem min. 60% min. 75%
10 otázek k případovým studiím za 2 body 20 bodů celkem min. 60%
P3 Neživotní občanské pojištění 39 otázek za 1 bod 13 otázek za 2 body  65 bodů celkem min. 60% min. 75%
15 otázek k případovým studiím za 2 body 20 bodů celkem min. 60%
P4 Neživotní pojištění podnikatelů 45 otázek za 1 bod 15 otázek za 2 body 75 bodů celkem min. 60% min. 75%
15 otázek k případovým studiím za 2 body 30 bodů celkem min. 60%
P5 Pojištění velkých pojistných rizik 54 otázek za 1 bod 18 otázek za 2 body 90 bodů celkem min. 60% min. 75%
15 otázek k případovým studiím za 2 body 30 bodů celkem min. 60%
P6 Životní pojištění

Pojištění motorových vozidel

45 otázek za 1 bod 18 otázek za 2 body 75 bodů celkem min. 60% min. 75%
15 otázek k případovým studiím za 2 body 30 bodů celkem min. 60%
P7 Životní pojištění

Neživotní občanské pojištění

60 otázek za 1 bod 20 otázek za 2 body 100 bodů celkem min. 60% min. 75%
20 otázek k případovým studiím za 2 body 40 bodů celkem min. 60%
P8 Životní pojištění

Neživotní pojištění podnikatelů

60 otázek za 1 bod 20 otázek za 2 body 100 bodů celkem min. 60% min. 75%
20 otázek k případovým studiím za 2 body 40 bodů celkem min. 60%
P9 Souhrnná zkouška na pojištění 60 otázek za 1 bod 20 otázek za 2 body 100 bodů celkem min. 60% min. 75%
20 otázek k případovým studiím za 2 body 40 bodů celkem min. 60%

Důležité DOKUMENTY a odkazy

Platební metody