Zkoušky podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

PROČ se musí skládat zkouška? / Legislativa

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zavedla od 3.1.2018 povinnost prokazování odborné způsobilosti pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb. Tuto odbornost lze prokázat pouze úspěšným absolvováním odborné zkoušky složené u akreditované osoby.

Jak prokážu odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilostí se rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potencionálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb.

 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.
  • Tuto podmínku lze k datu 3.1.2018 nahradit 5 letou praxí (viz čl. 2 bod 14 zákona č. 204/2017 Sb.). – Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 5 let poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potencionálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, není povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 14b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
  • Máte-li k datu 3.1.2018 minimálně 1 rok praxe, musíte prokázat vykonání maturitní zkoušky do 42 měsíců, tj. do 3.7.2021 (viz čl. 2 bod 13 zákona č. 204/2017 Sb.). – Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potencionálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, je povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 14b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Toto osvědčení dostanete od naší společnosti.

KDO musí složit zkoušku?

A pro koho je tedy zkouška určena?
 • Obchodník s cennými papíry
 • Vázaný zástupce obchodníka s cennými papíry
 • Investiční zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce investičního zprostředkovatele
 • Pracovníci výše uvedených osob

JAKOU zkoušku absolvovat? / Typy zkoušek

Jaké jsou typy zkoušek?
 • i1 – INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL – poskytování investičních služeb týkajících se pouze investičních nástrojů uvedených v 29 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., tzn. že

investiční zprostředkovatel je oprávněn poskytovat tyto hlavní investiční služby:

 • přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a také
 • investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to pouze ve vztahu k

a) cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
b) cenným papírům kolektivního investování vydávaným fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
c) dluhopisům vydaným Českou republikou,
d) hypotečním zástavním listům nebo
e) dluhopisům, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

 • i2 – SOUHRNNÁ ZKOUŠKA PRO VŠECHNY INVESTIČNÍ NÁSTROJE – poskytování investičních služeb týkajících se všech investičních nástrojů uvedených v 3 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb.

 

Obsah jednotlivých typů odborné zkoušky
i1 – INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL
 • Zkouška je omezena časovým limitem 135 minut.
 • Obsahuje 60 zkouškových otázek prověřujících rozsah odborných znalostí.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek má pouze 1 správnou odpověď, 15 otázek má více správných odpovědí (tj. 1 až 4).
 • Obsahuje 3 případové studie a v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností. Všechny mají 1 správnou odpověď.
i2 – SOUHRNNÁ ZKOUŠKA PRO VŠECHNY INVESTIČNÍ NÁSTROJE
 • Zkouška je omezena časovým limitem 180 minut.
 • Obsahuje 92 zkouškových otázek prověřujících rozsah odborných znalostí.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 69 otázek má pouze 1 správnou odpověď, 23 otázek má více správných odpovědí (tj. 1 až 4).
 • Obsahuje 3 případové studie a v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností. Všechny mají 1 správnou odpověď

KOLIK stojí zkouška? / Ceník zkoušek

Ceník
Označení zkoušky Typ zkoušky Délka zkoušky Cena zkoušky
i1 Investiční zprostředkovatel – odborná zkouška 135 min. 1.699,- Kč vč. DPH
i2 Souhrnná zkouška pro všechny investiční nástroje 180 min. 1.699,- Kč vč. DPH
Přístup do e-learningu    199,- Kč vč. DPH
i1 – i2 Následné vzdělávání v délce 5 h    119,- Kč vč. DPH

PRŮBĚH zkoušky? / Podmínky úspěšného vykonání zkoušky

Informace ke zkouškám
 • Průběh zkoušky se řídí Zkouškovým řádem.
 • Budete se identifikovat platným průkazem totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Zkouška je písemná a probíhá pod dohledem zkušebních komisařů.
 • Smíte používat pouze psací potřeby a kalkulačku. Používání mobilních telefonů a jiných telekomunikačních zařízení je přísně zakázáno.
 • O výsledku odborné zkoušky Vás budeme informovat po jejím vyhodnocení bez zbytečného odkladu. Každému uchazeči, který úspěšně složil odbornou zkoušku, vystaví zkušební komise osvědčení a předá jej přímo na termínu dané zkoušky.
 • Osvědčení má neomezenou časovou platnost.
Vyhodnocení odborné zkoušky
 • Otázky s 1 správnou odpovědí se ohodnocují 1 bodem.
 • Otázky s možností více správných odpovědí (tj. 1 až 4) jsou za 2 body. Každá nesprávně vybraná nebo chybějící varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou a je tudíž za 0 bodů.
 • Všechny zkouškové otázky k případovým studiím jsou za 2 body.
 • Body se neodečítají.
A jaké jsou podmínky úspěšného složení odborné zkoušky?

K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal:

 • alespoň 60 % dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí a zároveň
 • alespoň 60 % dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností (případové studie) a zároveň
 • alespoň 75 % dosažitelných bodů z celé odborné zkoušky.

Podmínky vyhodnocení odborné zkoušky, ale tentokrát shrnuté v tabulce:

Typ zkoušky Podmínka úspěšného
složení zkoušky
I1 Investiční zprostředkovatel 45 otázek za 1 bod 15 otázek za 2 body 75 bodů celkem min. 60% min. 75%
15 otázek k případovým studiím za 2 body 30 bodů celkem min. 60%
I2 Souhrnná zkouška 69 otázek za 1 bod 23 otázek za 2 body 115 bodů celkem min. 60% min. 75%
15 otázek k případovým studiím za 2 body 30 bodů celkem min. 60%

Důležité DOKUMENTY a odkazy

Platební metody