Zkoušky podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

PROČ se musí skládat zkouška? / Legislativa

Nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, vstoupil v účinnost dne 1.12.2016 a přinesl hodně změn. Mimo jiné jsou poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru povinni prokázat odbornou způsobilost všech osob, které se podílejí na poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tuto odbornost lze prokázat pouze odbornou zkouškou složenou u akreditované osoby.

Jak prokážu odbornou způsobilost?

Odbornou způsobilostí se rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

 • Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.
  • Tuto podmínku lze k datu 1.12.2016 nahradit 3 letou praxí (viz § 176 odst. 3 zákona). – Fyzické osoby, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 3 let poskytovaly nebo zprostředkovávaly spotřebitelský úvěr, nebo se jako pracovníci osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr přímo podílely na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo byly za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědné, nejsou povinny získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 60 odst. 2.
  • Pokud ale nemáte ukončeno alespoň střední vzdělání s maturitou a ani požadovanou praxi, tak jste povinni vzdělání dokončit do 42 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1.6.2020 získat maturitní vysvědčení (viz § 176 odst. 2 zákona). – Poskytovatel a zprostředkovatel a jejich pracovníci jsou povinni získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 60 odst. 2 nejpozději do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 • Odborné znalosti a dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky. Toto osvědčení dostanete od naší společnosti.

KDO musí složit zkoušku?

A pro koho je tedy zkouška určena?
 • Poskytovatel spotřebitelského úvěru
 • Samostatný zprostředkovatel
 • Vázaný zástupce
 • Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru
 • Zahraniční zprostředkovatel
 • Pracovníci výše uvedených osob

JAKOU zkoušku absolvovat? / Typy zkoušek

Jaké jsou typy zkoušek?
 • U1 – Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 • U2 – Poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru
 • U3 – Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení
 • U4 – Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů

Poznámka:

 • U1 – Tato zkouška zároveň zahrnuje skupinu odbornosti uvedenou pod označením U2.
 • U2 – Vázaným spotřebitelským úvěrem je spotřebitelský úvěr, který je vázaný na koupi zboží nebo poskytnutí služby, s výjimkou spotřebitelského úvěru na bydlení (více viz § 2 odst. 3 Zákona).
 • U3 – Spotřebitelským úvěrem na bydlení je zejména hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření atp.
 • U4 – Tato souhrnná zkouška obsahuje všechny skupiny odbornosti uvedené pod označením U1, U2, U3.
Obsah jednotlivých typů odborné zkoušky
U1 – POSKYTOVÁNÍ NEBO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU JINÉHO NEŽ NA BYDLENÍ
 • Zkouška je omezena časovým limitem 120 minut.
 • Obsahuje 60 zkouškových otázek prověřujících rozsah odborných znalostí.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek má 1 správnou odpověď, 15 otázek má více správných odpovědí, tj. 1 až 4.
 • Obsahuje 2 případové studie a v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností. Všechny mají 1 správnou odpověď.
U2 – POSKYTOVÁNÍ NEBO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VÁZANÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
 • Zkouška je omezena časovým limitem 90 minut.
 • Obsahuje 32 zkouškových otázek prověřujících rozsah odborných znalostí.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 24 otázek má 1 správnou odpověď, 8 otázek má více správných odpovědí, tj. 1 až 4.
 • Obsahuje 2 případové studie a v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností. Všechny mají 1 správnou odpověď.
U3 – POSKYTOVÁNÍ NEBO ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ
 • Zkouška je omezena časovým limitem 120 minut.
 • Obsahuje 60 zkouškových otázek prověřujících rozsah odborných znalostí.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 45 otázek má 1 správnou odpověď, 15 otázek má více správných odpovědí, tj. 1 až 4.
 • Obsahuje 2 případové studie a v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností. Všechny mají 1 správnou odpověď.
U4 – SOUHRNNÁ ZKOUŠKA PRO VŠECHNY SKUPINY ÚVĚRŮ
 • Zkouška je omezena časovým limitem 180 minut.
 • Obsahuje 92 zkouškových otázek prověřujících rozsah odborných znalostí.
 • Každá ze zkouškových otázek má 4 možné varianty odpovědi.
 • 69 otázek má 1 správnou odpověď, 23 otázek má více správných odpovědí, tj. 1 až 4).
 • Obsahuje 3 případové studie a v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání odborných dovedností. Všechny mají 1 správnou odpověď.

KOLIK stojí zkouška? / Ceník zkoušek

Ceník
Označení zkoušky Typ zkoušky Délka zkoušky Cena zkoušky
U1 Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení – odborná zkouška 120 min. 1.699,- Kč vč. DPH
U2 Vázaný spotřebitelský úvěr – odborná zkouška   90 min. 1.699,- Kč vč. DPH
U3 Spotřebitelský úvěr na bydlení – odborná zkouška 120 min. 1.699,- Kč vč. DPH
U4 Souhrnná zkouška pro všechny skupiny úvěrů 180 min. 1.699,- Kč vč. DPH
Přístup do e-learningu    199,- Kč vč. DPH
U1 – U4 Následné vzdělávání v délce 5 h    119,- Kč vč. DPH

POSTUP / CO je pro složení zkoušky potřeba udělat?

Jednoduchý postup v 5 krocích:
 1. krok – Přihlaste se na zkoušku.
 2. krok – Počkejte na potvrzovací email a uhraďte včas fakturu za zkoušku.
 3. krok – Doporučujeme Vám zakoupit si i e-learning a testovat zde zkoušky nanečisto.
 4. krok – Dostavte se včas na zkoušku.
 5. krok – Úspěšně vykonejte test a nezapomeňte si od nás převzít osvědčení 😉

PRŮBĚH zkoušky? / Podmínky úspěšného vykonání zkoušky

Informace ke zkouškám
 • Průběh zkoušky se řídí Zkouškovým řádem.
 • Budete se identifikovat platným průkazem totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas.
 • Zkouška je písemná a probíhá pod dohledem zkušebních komisařů.
 • Smíte používat pouze psací potřeby a kalkulačku. Používání mobilních telefonů a jiných telekomunikačních zařízení je přísně zakázáno.
 • O výsledku odborné zkoušky Vás budeme informovat po jejím vyhodnocení bez zbytečného odkladu. Každému uchazeči, který úspěšně složil odbornou zkoušku, vystaví zkušební komise osvědčení a předá jej přímo na termínu dané zkoušky.
 • Osvědčení má neomezenou časovou platnost.
Vyhodnocení odborné zkoušky
 • Otázky s 1 správnou odpovědí se ohodnocují 1 bodem.
 • Otázky s možností více správných odpovědí (tj. 1 až 4) jsou za 2 body. Každá nesprávně vybraná nebo chybějící varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou a je tudíž za 0 bodů.
 • Všechny zkouškové otázky k případovým studiím jsou za 2 body.
 • Body se neodečítají.
A jaké jsou podmínky úspěšného složení odborné zkoušky?

K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal:

 • alespoň 60 % dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí a zároveň
 • alespoň 60 % dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností (případové studie) a zároveň
 • alespoň 75 % dosažitelných bodů z celé odborné zkoušky.

Podmínky vyhodnocení odborné zkoušky, ale tentokrát shrnuté v tabulce:

Typ zkoušky Podmínka úspěšného
složení zkoušky
U1 Úvěr jiný než na bydlení 45 otázek za 1 bod 15 otázek za 2 body 75 bodů celkem min. 60% min. 75%
10 otázek k případovým studiím za 2 body 20 bodů celkem min. 60%
U2 Vázaný spotřebitelský úvěr 24 otázek za 1 bod 8 otázek za 2 body 40 bodů celkem min. 60% min. 75%
10 otázek k případovým studiím za 2 body 20 bodů celkem min. 60%
U3 Úvěr na bydlení 45 otázek za 1 bod 15 otázek za 2 body 75 bodů celkem min. 60% min. 75%
10 otázek k případovým studiím za 2 body 20 bodů celkem min. 60%
U4 Souhrnná zkouška 69 otázek za 1 bod 23 otázek za 2 body 115 bodů celkem min. 60% min. 75%
15 otázek k případovým studiím za 2 body 30 bodů celkem min. 60%

Důležité DOKUMENTY a odkazy

Platební metody