INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

iUP s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ 07237944, telefonní číslo +420 602 148 595, email
office@iup.cz (dále jen „Společnost“)

informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13
a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních
údajů“), respektive dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů (společně dále též společně jako „zákon o ochraně osobních údajů) na základě kterých
Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti se zájmem uchazeče o složení zkoušky
odborné způsobilosti nakládá s výše uvedenými osobními údaji zájemce (dále jen „subjekt
údajů“).

ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souvislosti se zájmem uchazeče
o účast na odborné zkoušce způsobilosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích
stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a)
a písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto
účelům:
• realizace zkoušky odborné způsobilosti,
• příprava na zkoušku odborné způsobilosti,
• vedení evidence zájemce o zkoušku odborné způsobilosti,
• zvyšování kvality a funkcionality webu správce (www.iup.cz),
• komunikace se zájemcem.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, včetně zvláštních kategorií osobních údajů
Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: oslovení, akademický titul, jméno,
příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, část
obce, PSČ, stát), adresa pro komunikaci (ulice, číslo, obec, část obce, PSČ, stát), údaje
o dokladech totožnosti, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ, číslo bankovního
účtu, potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a veškeré další údaje uvedené v komentáři
přihlášky na zkoušku, respektive ve všech jím poskytnutých listinách či dokumentech (dále jen
„osobní údaje“).

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv
a povinností, vyplývajících ze zájmu subjektu údajů o složení zkoušky odborné způsobilosti,
respektive po dobu 10 let po složení zkoušky, či lhůtě uvedené v souvisejících zákonech
a předpisech.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE, ZÁSTUPCE
Správce informuje subjekt údajů o následujících kontaktních údajích pro umožnění kontaktu
subjektu údajů se správcem:
• správce je možné kontaktovat písemně na adrese sídla nebo provozovny uvedené
výše,
• správce je možné kontaktovat písemně prostřednictvím emailové adresy uvedené
výše,
• správce je možné kontaktovat telefonicky na telefonním čísle uvedeném výše,
• jméno a příjmení zástupce správce, byl-li určen: ERIKA VRCHOVSKÁ.
INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní
organizaci.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě či
manuálně a jsou přístupné příslušným zaměstnancům, smluvním spolupracovníkům či
smluvním dodavatelům za výše uvedeným účelem.
Subjekt údajů má právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních
údajů.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje,
které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění
neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se
daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu
vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních
údajů či jiným právním předpisem.
Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech
stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají,
pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
• pro účely přímého marketingu,
• pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje
jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením
o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů
poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti
s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu.

Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Subjekt údajů souhlasí s tím, aby správce zpracovával jeho osobní údaje v souladu s výše
uvedenými informacemi.

Platební metody